Biznes i finanse

System ochrony pracy w Polsce

System ochrony pracy w Polsce
System ochrony pracy w Polsce

Określenie „ochrona pracy” błędnie kojarzy się z ochroną niektórych grup przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Kiedy politycy mówią o ochronie pracy, zazwyczaj dyskutują o działaniach mających na celu przeciwdziałanie zwolnieniom pracowników.  Tymczasem pojęcie  „ochrona pracy” można rozumieć jako ochronę bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy. Tworzenie miejsc pracy musi odbywać z poszanowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i ludzkiego zdrowia.

System prawny i organizacyjny ochrony pracy w Polsce

Ochrona pracy to chronienie zdrowia, życia i godności człowieka. Ma charakter systemowy i dzieli się na system prawny i organizacyjny.  System organizacyjny ochrony pracy w Polsce to prawo pracy i wszelkie rozporządzenia wykonawcze, wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu  Administracyjnego i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w powyższym zakresie. System organizacyjny ochrony pracy to przepisy poszczególnych zakładów oraz jednostki kontroli przepisów bhp.  Firmy, takie jak bhp Opole mają swój znaczny udział  w tworzeniu zakładowych norm ochrony bezpieczeństwa pracy oraz w szkoleniach bhp.

Konstytucja – podstawa bhp

Podstawą systemu prawnego w Polsce jest Konstytucja, przyjęta przez społeczeństwo w maju 1997 roku.  W artykule 24 jest zapis „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.”  Artykuł 66 daje każdemu prawo do bezpiecznych warunków pracy  „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy określa ustawa.”.  Z kolei artykuł 68 zapewnia prawo do ochrony zdrowia.  Zapisy Konstytucji rozszerza „Kodeks Pracy”, który w art. 207 określa zakres odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy. W artykule 9 „Kodeksu pracy: są wymienione inne źródła prawa pracy, np.: układy zbiorowe w zakładach, czy wewnątrzzakładowe regulaminy i statuty. Źródłem praw i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zasady bhp, będące regułami bezpiecznego postępowania w określonej pracy. Zasady bhp wynikają z doświadczenia oraz przesłanek naukowych i technicznych.  W określeniu zasad bhp, które powinny obowiązywać w danym zakładzie może pomóc bhp Opole.

Inne źródła przepisów bhp

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są także w szczegółowych ustawach dotyczących poszczególnych zawodów,np: w prawie budowlanym, górniczym, czy geologicznym. Bhp Opole uwzględnia w swojej pracy również normy wynikające z wymienionych ustaw.

Aktem wewnątrzzakładowym regulującym kwestie bhp jest regulamin pracy, obejmujący takie zagadnienia, jak:  wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom, rodzaje prac dozwolonych dla pracowników młodocianych w celu odbywania przygotowania zawodowego oraz obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą.  Regulamin pracy jest obowiązkowy, jeżeli firma ma minimum 20 pracowników.

Dodaj komentarz

W tym miejscu możesz zostawić swoją opinię